# شرف

سلام

                                                            سلام فاحشه! تعجب کردی!؟... می دانم در کسوت مردان آبرومند، اندیشیدن به تو رسم، و گفتن از تو ننگ است اما ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 18 بازدید