سکوت

سکوت سرشار از سخنان ناگفته است

                                           اعتراف به عشق های نهان وشگفتی های برزبان نیامده از حرکات ناکرده

ودراین سکوت حقیقت ها نهفته است

                                              حقیقت تو من

                                       «مارگوت بیگل» ترجمه: احمدشاملو 

خزان عشق